Ruch jednostajny prostoliniowy - zadania


1. Wyraź w m/s następujące szybkości:

  1. szybkość konia w kłusie - 36 km/h
  2. szybkość geparda - 104 km/h
  3. szybkość samolotu Concorde - 2340 km/h
  4. szybkość gazów wylotowych w rakiecie - 12600 km/h

2. Wyraź w km/h następujące szybkości:

  1. szybkość żółwia rekordzisty - 0,125 m/s
  2. średnia szybkość Titanica - 11,6 m/s
  3. szybkość pięści karateki - 14 m/s
  4. szybkość pociągu TGV (Paryż - Lion) - 90 m/s
  5. szybkość fal tsunami na wybrzeżu - 220 m/s

3. Oblicz drogę przebytą w ciągu 10 s przez pociąg poruszający się z szybkością 20 m/s.

4. Autobus przebył drogę 72 km w ciągu 2 godzin. Oblicz szybkość z jaką się poruszał. Wyraź ją w m/s.

5. W jakim czasie autobus przebędzie drogę 300 metrów poruszając się z szybkością 10 m/s.

6. Narysuj wektor prędkości z jaką porusza się łódka względem brzegu rzeki jeżeli prędkość własna łódki wynosi 2 m/s i jest prostopadła do brzegów rzeki natomiast prędkość nurtu wynosi 6 m/s. Oblicz szybkość łodki względem brzegów rzeki.

7. Jaką drogę pokona łódka z zadania 6 przepływając z jednego brzegu na drugi jeżeli szerokość rzeki wynosi 50 m, a łódka płynie cały czas zwrócona prostopadle do brzegów rzeki i zakładając, że szerokość rzeki na całej długości jest jednakowa?

8. Pociąg osobowy jadący z prędkością 54 km/h dogania pociąg towarowy o długości 90 m jadący z prędkością 10 m/s. Jak długo pasażer pociągu osobowego będzie przejeżdżał koło pociągu towarowego?

9. Prędkość dwóch ciał w zależności od czasu przedstawia wykres obok. a) jakie ruchy opisują te wykresy? b) na ich podstawie sporządź w jednym układzie współrzędnych wykresy s1(t) i s2(t).

10. Autokar turystyczny przejechał 1/4 drogi z szybkością 50 km/h a pozostałe 3/4 drogi z szybkością 100 km/h. Oblicz szybkość średnią autokaru na całej trasie.

11. Autobus przebył 1/3 drogi z szybkością v1 = 20 km/h. Z jaką szybkością poruszał się na pozostałym odcinku drogi, jeżeli szybkość średnia autobusu na całej trasie wyniosła vśr = 30 km/h?

12. Jaka siła tarcia działa na skrzynię zsuwającą się po pochylni ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem 2 m/s2 jeżeli wiadomo, że siła powodująca zsuwanie się skrzyni wynosi 200 N, a masa skrzyni jest równa 40 kg?

13. Współczynnik tarcia dynamicznego stali po stali wynosi 0,1. Jakie przyspieszenie uzyska wózek poruszający się po szynach umieszczonych poziomo, jeżeli masa wózka wynosi 120 kg, a siła wprawiająca go w ruch jest równa 130 N. Przyjmij do obliczeń wartość g = 10 m/s2.

14. Po jakim czasie zatrzyma się wózek z poprzedniego zadania jeżeli porusza się cały czas po poziomo umieszczonych szynach, a jedyną siłą powodującą jego hamowanie jest siła tarcia.